Obecność tego absolutorium podkreśla silne zaufanie, jakim radni obdarzają zarząd powiatu, pozwalając mu kontynuować inwestycje oraz troskę o wszystkie sektory, które są w gestii samorządu powiatowego – mówił starosta Marcin Baranowski. Starosta zapowiedział, że zarząd nadal będzie starał się spełniać potrzeby mieszkańców poprzez realizowanie niezbędnych inwestycji i pozyskiwanie funduszy na kolejne zadania. Te zadania będą nadal związane przede wszystkim ze sferą zdrowia, edukacji i infrastrukturą drogową.

Podczas samej audycji starosta Marcin Baranowski poinformował również o umowie zawartej z wykonawcą remontu drogi łączącej Małe Końskie z Radonią. Ten blisko 4-kilometrowy odcinek ma kosztować prawie 4 mln zł. Umowa przewiduje wspólny wkład własny Powiatu Opoczyńskiego, Gminy Mniszków oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Remont ma zostać zakończony do 29 listopada bieżącego roku.

W trakcie audycji „Powiat Opoczyński na Fali” wicestarosta Maria Barbara Chomicz podzieliła się również informacjami o dwóch projektach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Pierwszy projekt, zatytułowany „Zmieniamy się na lepsze”, jest już w toku. Skierowany jest on do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego i obejmuje wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, pedagogiczne i socjalne oraz korepetycje i obóz terapeutyczny dla wychowanków. Projekt wart jest ponad 1,2 mln zł, a większość finansowania pochodzi z funduszy unijnych. Wszystko powinno zostać zrealizowane do końca marca 2027 roku. Drugi projekt, „Szansa na lepsze jutro”, będzie realizowany do końca maja 2027 roku. Jest on skierowany do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu opoczyńskiego oraz do osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. W jego ramach przewidziano m.in. poradnictwo psychologiczne, szkolenia i warsztaty. Wicestarosta Maria Barbara Chomicz podkreśliła, że w ramach tego projektu będą prowadzone również korepetycje, obozy terapeutyczne a nawet kursy na prawo jazdy dla pełnoletnich wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej. Szczególne znaczenie ma fakt, że planowane jest utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Projekt ten jest wart blisko 3,3 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony 130 tysięcy złotych stanowią fundusze unijne z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”.