Usługi społeczne – istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnych

Starostwo Powiatowe w Opocznie, które jest jedną ze stron projektu „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” zorganizowało kilka dni temu spotkanie wszystkich podmiotów, biorących aktywny udział w tej ważnej społecznie inicjatywie.

Celem podstawowym programu jest prowadzenie działań na rzecz osób niesamodzielnych i borykających się z różnymi niepełnosprawnościami, po to, żeby mogły jak najlepiej funkcjonować w codziennym życiu.

Wszystkie programy, których celem jest aktywizacja ludzi niepełnosprawnych i chorych, są niezwykle cenne, nie tylko z uwagi na samych beneficjentów i ich rodziny, ale również dla całego społeczeństwa.

Należy pamiętać, że jednym z największych problemów jest wykluczenie społeczne powodujące bierność osób z niepełnosprawnościami na różnych poziomach funkcjonowania. W związku z tym należy wspierać wszystkie inicjatywy, które ten problem skutecznie redukują.

Spotkanie w UM pozwoliło dokonać podsumowania już zrealizowanych projektów oraz wypracować harmonogram działań w ramach kolejnego planu, który zakłada realizację programu usług społecznych.

Współpraca to klucz do sukcesu

Projekt CUŚ jest realizowany m.in. dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpośrednim liderem i wykonawcą programu jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących”.

Jednym z głównych założeń projektu, oprócz zadania nadrzędnego, czyli pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennej aktywności i w partycypacji w życiu społecznym, jest kreowanie współpracy między różnymi podmiotami.

Aby projekt mógł być realizowany, wymagana jest współpraca trzech podmiotów. W przypadku CUŚ w Opocznie są to: Powiat Opoczyński, gminy oraz organizacje pozarządowe.

Powiat w projekcie jest reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gminy to: Drzewica, Paradyż oraz Żarnów, organizacje reprezentujące trzeci sektora (pozarządowy) to: Fundacja Uśmiech Dziecka To Nasz Cel, Medycyna Rodzinna Wójcik Spółka Jawna oraz Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei.

Podmioty te realizują w głównej mierze usługi opiekuńcze, edukacyjne (np. korepetycje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji) oraz usługi opiekuńczo-medyczne (hospicyjne).