Kompleksowa pomoc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający w Opocznie prowadzi wiele działań mających na celu wspieranie rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji, z różnych powodów. Jednym z takich działań jest konkurs, którego przedmiotem jest projekt pod nazwą „Wszystko dla rodziny”.

Projekt ten jest częścią działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kategorii dotyczącej usług społecznych oraz zdrowotnych.

Program jest również współfinansowany ze środków unijnych, a jego całkowita wartość to ponad 987 tysięcy złotych, z czego zdecydowaną większość stanowi dofinansowanie.

Szacuje się, że dzięki tym środkom można będzie objąć działaniami przewidzianymi w ramach programu kilkadziesiąt rodzin z terenu miasta oraz gminy Opoczno.

Pomoc ma dotyczyć zarówno tych rodzin i osób, które już teraz korzystają z usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, jak i innych osób, które mogą być zagrożone negatywnym zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz ubóstwem.

Jakie działania mogą być wsparte w ramach budżetu projektu?

Przewidziana w ramach programu „Wszystko dla rodziny” pomoc jest kompleksowa i wielopłaszczyznowa, i dotyczy różnych aspektów funkcjonowania rodzin oraz jednostek w ich ramach.

Z budżetu programu finansowane mogą być m.in. porady prawne i psychologiczne oraz pedagogiczne, ale to nie wszystko. Zorganizowane mają być także warsztaty, w tym adresowane do rodziców i osób, które mają problem z agresją.

Celem pierwszego z warsztatów jest wspomożenie rodziców w wychowywaniu dzieci w taki sposób, aby rodzeństwo nie rywalizowało ze sobą, co rodzi wiele problemów, m.in. natury psychicznej u niektórych dzieci.

W ramach drugiego z proponowanych warsztatów ma zostać przeprowadzony trening radzenia sobie ze złością i agresją.

Program zapewni także dzieciom potrzebującym wsparcia edukacyjnego korepetycje z różnych przedmiotów i spotkania z logopedą.