Przywrócenie pierwotnego założenia parku

Podworski zabytkowy park w Mroczkowie Gościnnym jest chlubą tej miejscowości i całego regionu. Stanowi jedno z najpiękniejszych miejsc rekreacyjnych. Zachwyca bogatą florą, pośród której na pierwszy plan wysuwają się drzewa liczące sobie setki lat.

Zwracają uwagi piękne i rozłożyste lipy, jesiony oraz dęby, w tym szczególnie jeden dąb szypułkowy „posiadający” status pomnika przyrody. Drzewo ma już ok. czterystu lat.

Osiąga wielkie rozmiary, podobnie jak inne okazy w parku. Drzew, które osiągają nawet trzydzieści metrów wysokości nie brakuje w całym parku.

Mimo, że obszar ten zachowany jest w dość dobrym stanie, warto zrobić wszystko, żeby mógł cieszyć również kolejne pokolenia, najlepiej w takim stanie, w jakim był pierwotnie, w czasach założenia.

W związku z planowanymi pracami, mającymi na celu rewaloryzację parku, przystąpiono do pierwszych prac dokumentacyjnych, które staną się podstawą strategii, mającej na celu przywrócenie stanu jak najbliżej odpowiadającego wersji pierwotnej.

Dokumentacja przyrodnicza

Pierwszym etapem zaplanowanych prac jest sporządzenie dokumentacji przyrodniczej. Zadanie to zostało przydzielone firmie profesjonalnie zajmującej się architekturą krajobrazu.

Dokumentacja pozwoli przygotować projekt przywrócenia zabytkowego, pierwotnego założenia. Park jest dziś prawdziwym rezerwuarem wielu drogocennych dla ekosystemu gatunków roślin, w tym przede wszystkim drzew.

Niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania parku mają dwa stawy, które w dużym stopniu determinują warunki do rozwoju różnych gatunków roślin. W projekcie zakładającym rewaloryzację parku odegrają one również bardzo istotną rolę.

Gmina Opoczno ma zamiar pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych na realizację planu odnowienia zabytkowego parku.

Parki są bogactwem krajobrazowym, ale również ekologicznym, które jest dziś szczególnie cenione, w związku z tym pozyskanie środków na utrzymanie go w jak najlepszej kondycji przyrodniczej powinno zakończyć się sukcesem.